Producenci
Zwroty i reklamacje
REKLAMACJE DOTYCZĄCE YOGOEVENTS.PL

I.Reklamacje  związane  z działaniem  Serwisu  Internetowego,  w  tym  reklamacje  dotyczące Umowy Pośrednictwa,Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@yogoevents.pl.2.Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) roszczenie Usługobiorcy; oraz
(3)  danych  kontaktowych składającego reklamację –ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.3.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

II)ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
1.Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
(1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane  na  nośniku  materialnym,  jeżeli  spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą konsumenta  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.Z zastrzeżeniem pkt. 11ust.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11ust.  4  Regulaminu.  Do  zachowania  terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:w przypadku  Produktu  będącego  usługą,  której  wykonywanie -na  wyraźne  żądanie konsumenta -rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po  zgłoszeniu  takiego  żądania,  ma  obowiązek  zapłaty  za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Wierzbno 72, 62-400  Słupca lub  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres: biuro@yogoevents.pl.6.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 
IV)POZASĄDOWE  SPOSOBY  ROZPATRYWANIA  
REKLAMACJI  I  DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy  powiatowego  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4.Pod   adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna  jest  platforma  internetowego  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla  konsumentów  i  przedsiębiorców  dążących  do  pozasądowego  rozstrzygnięcia  sporu  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem :
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl